Leonberger Club HeilooLeonberger Club Heiloo

De volgende informatie komt van de website van de club zelf, ze beschrijven voor zich zelf de volgende doelen:

De vereniging heeft ten doel:

 1. het instandhouden en verbeteren van het Leonbergse ras;
 2. het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 3. het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van Leonbergse Honden.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het houden van vergaderingen;
 2. het doen houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied;
 3. het houden en steunen van clubevenementen en tentoonstellingen;
 4. het geven van algemene informatie over alles wat de aankoop, het houden, het fokken en de opvoeding van Leonbergse Honden betreft;
 5. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 6. het registreren van gezondheidsgegevens en het inventariseren van mogelijk aanwezige erfelijke afwijkingen van Leonbergse Honden en het verstrekken van deze gegevens aan derden, een en ander ten behoeve van een verantwoorde fokkerij;
 7. het bevorderen van het inschrijven van zowel nesten, als van enkele honden in het Nederlands Honden Stamboek;
 8. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer;
 9. behulpzaam te zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeesterkorps;
 10. het uitgeven van een clubblad;
 11. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
 12. het deelnemen aan het overleg binnen de Internationale Leonberger Unie en voorts door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en rechtsgeldige besluiten van de Raad van Beheer.