Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 24 december 2019

Deze website is eigendom van “Informatie Over Honden”. Een ieder die gebruik maakt van “Informatie Over Honden” – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. “Informatie Over Honden” spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. “Informatie Over Honden” geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. “Informatie Over Honden” is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

“Informatie Over Honden” spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door leden worden geüpload op “Informatie Over Honden”, dan staan de leden in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De leden vrijwaart “Informatie Over Honden” tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Betaalprovider

PayPal draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via onze websites. “Informatie Over Honden” is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van PayPal.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website “Informatie Over Honden” zal “Informatie Over Honden” met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. “Informatie Over Honden” leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. “Informatie Over Honden” geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. “Informatie Over Honden” krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij “Informatie Over Honden” daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een topic start op ons forum, iets verkoopt op onze site, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd.
Indien u geen informatie van “Informatie Over Honden” wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan hier contact op. U kunt zich voor nieuwsbrieven afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder nieuwsbrief.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen

Verwijderen van content

“Informatie Over Honden” behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.